ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในพลังขับเคลื่อนขององค์กร

        บริษัท สปา ออฟฟิต ซัพพลายส์ จำกัด กำลังมองหาบุคลากรที่มีศักยภาพ เพื่อเข้าทำงานในตำแหน่งต่างๆ และมีความมุ่งมั่นตั้งใจจะผลักดันศักยภาพในหลากหลายด้านของบุคลากรทุกภาคส่วนขององค์กร เราจึงพร้อมเปิดกว้างกับทุกโอกาสให้กับพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นด้านการพัฒนาตนเอง การเติบโตในสายงานหน้าที่ ความมั่นคงทางการเงิน การตอบแทนสังคม ตลอดจนการมีคุณภาพชีวิตที่ดี เพราะเราเชื่อว่า การจะขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน ต้องมาจากพลังแห่งศักยภาพของบุคลากรทุกคน

Thanks for Signing Up to Volunteer !

 

Verification

ตำแหน่งงานอื่นๆ

            บริษัท สปา ออฟฟิต ซัพพลายส์ จำกัด

    เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านเทคโนโลยี ทั้งจำหน่าย เช่า-ซื้อ และจัดซื้อจัดหาตาม ความต้องการของลูกค้า เราจึงต้องใช้บุคลากรที่ความรู้ความสามารถทางด้านเทคนิคเฉพาะด้านและหายากในตลาดแรงงาน ซึ่งต้องอาศัยการรับบุคลากรที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับคุณสมบัติที่ต้องการแล้วมาเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญในบริษัทฯ ในบางตำแหน่งต้องใช้ระยะเวลาถึง 1 -2 ปีในการพัฒนา หรือแม้แต่ตำแหน่งด้านการบริหาร หรือด้านสนับสนุนอื่นๆที่ก็ต้องมีความเข้าใจในธุรกิจที่มีความยากและซับซ้อน ในหลายมิติ เพราะเราดำเนินธุรกิจทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ ดังนั้นผู้บริหาร พนักงานนอกจะต้องมีความรู้ในเชิงลึกในหน้าที่ที่ปฏิบัติแล้วยังต้องมีความเข้าใจในเรื่องความแตกต่างทางวัฒนธรรม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับในแต่ละประเทศอีกด้วย

บริษัทเห็นว่าการสูญเสียบุคลากรในตำแหน่งที่สำคัญ จะมีผลกระทบอย่างมากต่อการดำเนินธุรกิจ ดังนั้นจึงได้มีการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญในองค์กร เพื่อป้องกันปัญหาการขาดแคลนบุคลากรในตำแหน่งงานหลัก และตำแหน่งงานเป้าหมายที่สำคัญสำหรับบริษัทในอนาคต

>> ดูตำแหน่งงาน